Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców placów zabaw.27.05.2015

Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców placów zabaw.

27.05.2015


Zgodnie z art. 61 ustawy Prawo budowlane, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany:
1) utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art.      5 ust. 2;
2) zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu  w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływających na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.
Na podstawie art. 5 ust. 2; Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie spełnienie wymagań podstawowych dotyczących min. bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa użytkowania.
Zgodnie z art. 3 ustawy Prawo budowlane przez obiekt budowlany należy rozumieć obiekty małej architektury umieszczone na placu zabaw i innych terenach rekreacyjnych ogólnodostępnych.
Właściciele i Zarządcy mają zatem obowiązek utrzymywania tych urządzeń w należytym stanie technicznym tzn. poddawać bieżącej kontroli i wykonywać niezbędne bieżące naprawy i remonty celem zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania.
Przypominam także, że zgodnie z art. 91a ustawy – Prawo budowlane, kto nie spełnia określonego w art. 61 obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Natomiast szczegółowe wymagania stawiane urządzeniom służącym rekreacji na placach zabaw, sposoby montażu zapewniające bezpieczne ich użytkowanie znajdują się w Polskich Normach z grupy PN-EN 1176:2006 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, w tym PN-EN 1176-2:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badan huśtawek oraz PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji.
 
 
Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
                                         (-)
                                                    Zbigniew Sulik            
 
Bydgoszcz, maj 2015

metryczka


Wytworzył: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego (27 maja 2015)
Opublikował: Rafał Lempke (27 maja 2015, 14:17:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1006