Statut WINB


Załącznik do Zarządzenia Nr 90/2019 
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 
z dnia 04 czerwca 2019r.
 
STATUT 
KUJAWSKO-POMORSKIEGO 
WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU 
NADZORU BUDOWLANEGO 
W BYDGOSZCZY 
 

§1 
 1. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy, zwany dalej „Wojewódzkim Inspektoratem”, jest jednostką budżetową wchodzącą w skład zespolonej administracji rządowej w województwie kujawsko-pomorskim, stanowiącą aparat pomocniczy Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, zwanego dalej „Wojewódzkim Inspektorem”.
 2. Wojewódzki Inspektorat działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.  
§ 2 
 1. Siedzibą Wojewódzkiego Inspektoratu jest miasto Bydgoszcz.
 2. Obszarem działania Wojewódzkiego Inspektoratu jest województwo kujawsko-pomorskie.
§ 3 
 1. Wojewódzki Inspektor jest kierownikiem Wojewódzkiego Inspektoratu.
 2. Wojewódzki Inspektor kieruje całokształtem działalności komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu przy pomocy Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora, kierowników komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy wymienionych w §6 ust. 1.
 3. W przypadku nieobsadzenia stanowiska Wojewódzkiego Inspektora oraz w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków, działalnością Wojewódzkiego Inspektoratu kieruje Zastępca Wojewódzkiego Inspektora lub osoba pełniąca funkcję zastępcy.
 4. Zakres czynności osób, o których mowa w ust.2 ustala Wojewódzki Inspektor.
 5. Wojewódzki Inspektor może upoważnić na piśmie pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych do podejmowania decyzji w jego imieniu, w określonych przez niego sprawach.   
§ 4 

W zależności od potrzeb Wojewódzki Inspektor może powoływać stałe lub doraźne zespoły opiniodawcze i doradcze, określając cel powołania, nazwę, skład osobowy oraz zakres i tryb działania tych organów.
  
§ 5

Wojewódzki Inspektor przy pomocy Wojewódzkiego Inspektoratu wykonuje zadania w szczególności w zakresie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego, działania organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz badania przyczyn powstawania katastrof budowlanych.

§ 6 
 1. W skład Wojewódzkiego Inspektoratu wchodzą:
  1. Wydział Orzeczniczo-Prawny - WOP,
  2. Wydział Inspekcji i Kontroli - WIK,
  3. Wydział Wyrobów Budowlanych - WWB,
  4. Zespół ds. Administracji, Kontroli i Nadzoru - ZAN,
  5. Główny księgowy - GK.
 2. Spory kompetencyjne między komórkami organizacyjnymi, o których mowa w ust. 1, rozstrzyga Wojewódzki Inspektor.  
§ 7 

Szczegółową organizację wewnętrzną Wojewódzkiego Inspektoratu oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin organizacyjny oraz Regulamin organizacyjny na wypadek zagrożenia zewnętrznego bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, ustalone przez Wojewódzkiego Inspektora i zatwierdzone przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.
 
§ 8 

Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego nadania.
   

metryczka


Wytworzył: Wojewoda Kujawsko-Pomorski (27 maja 2010)
Opublikował: Kowalczyk Mariusz (27 czerwca 2011, 12:30:37)

Ostatnia zmiana: Rafał Lempke (12 czerwca 2019, 13:56:40)
Zmieniono: aktualizacja statutu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6300