Wykaz spraw załatwianych przez WINB

Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego jest organem wyższego stopnia w stosunku do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego (art.83 ust.2) oraz organem pierwszej instancji w tych sprawach, w których w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej organem pierwszej instancji jest wojewoda (art. 83 ust. 3).

Do zadań nadzoru budowlanego należy (art. 84 ust. 1):

kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego,
w tym:
-kontrola zgodności wykonania robót budowlanych
z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym
i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę,
-sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji,
-sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie wyrobów budowlanych (art. 84a ust. 1)
-kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej,
-badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych,
-współdziałanie z organami kontroli państwowej

Do kompetencji organów nadzoru budowlanego należy również badanie prawidłowości postępowania administracyjnego przed organami administracji architektoniczno-budowlanej oraz wydawanych w jego toku decyzji i postanowień, a także sprawdzanie wykonywania obowiązków wynikających z decyzji i postanowień (art. 84a ust. 2). Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego kontroluje działania starosty, zaś Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego - wojewody, jako organów administracji architektoniczno-budowlanej (art. 84b ust. 1).

W zakresie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego jest organem I instancji na podstawie ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U.2014.883 z dnia 2014.07.02 art. 11).

metryczka


Wytworzył: Piotr kwabiszewski (23 grudnia 2003)
Opublikował: Piotr Kwabiszewski (23 grudnia 2003, 09:09:50)

Ostatnia zmiana: Rafał Lempke (2 marca 2016, 14:45:35)
Zmieniono: aktualizacja zadań

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 17147