Nabór na stanowisko starszego inspektora w WIK - nr 62293

Nabór na stanowisko starszego inspektora nadzoru budowlanego w Wydziale Inspekcji i Kontroli w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego 

Ogłoszenie o naborze nr 62293 z dnia 11.03.2020 r.  
    
         Oferty do               Wymiar etatu        Stanowiska         Status               Dodatkowe                   22 marca 2020                   0,5                      1              nabór w toku   niepełnosprawność                                           
Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy inspektor nadzoru budowlanego

w Wydziale Inspekcji i Kontroli

Miejsce wykonywania pracy:
Bydgoszcz
Adres urzędu:
ul. Zygmunta Augusta 16 
85-082 Bydgoszcz

WARUNKI PRACY

-reprezentacja urzędu,
-częste wyjazdy służbowe na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w tym przeprowadzanie czynności kontrolnych

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

narzędzia i materiały pracy: zestaw komputerowy z oprogramowaniem - obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej;
bariery architektoniczne: brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, w budynku znajduje się winda i podjazd.

ZAKRES ZADAŃ
 • przeprowadzanie kontroli organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
 • przeprowadzanie kontroli budów i robót budowlanych w zakresie zgodności ich wykonywania z pozwoleniem na budowę, projektem budowlanym, przepisami techniczno-budowlanymi oraz przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa ludzi i mienia,
 • dokonywanie kontroli istniejących obiektów budowlanych obejmujących głównie ocenę ich stanu technicznego oraz ocenę zgodności użytkowania z przeznaczeniem, warunkami pozwoleń i instrukcjami eksploatacyjnymi,
 • udział w postępowaniach wyjaśniających w sprawie przyczyn katastrof budowlanych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach związanych z budową, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych,
 • przygotowywanie projektów decyzji i postanowień administracyjnych należących do właściwości Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 • rozpatrywanie odwołań, skarg i wniosków wpływających do WINB,
 • sporządzanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji z prowadzonych czynności WINB,

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 • Wykształcenie: wyższe w zakresie budownictwa
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata w obszarze związanym z budownictwem
 • uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
 • znajomość ustaw: Prawo budowlane, Prawo wodne, Kodeks postepowania administracyjnego, Kodeks postępowania egzekucyjnego
 • obsługa komputera (MS Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
 • doświadczenie zawodowe: w organach administracji publicznej
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność poprawnego formułowania myśli w mowie i na piśmie
 • komunikatywność
 • umiejętność organizacji pracy
 • odporność na stres
 • umiejętność pracy w zespole
 • dyspozycyjność
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 22.03.2020
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy
ul. Zygmunta Augusta 16 
85- 082 Bydgoszcz pok. 502 (sekretariat) 
z dopiskiem "Starszy inspektor nadzoru budowlanego"

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 • Administrator danych i kontakt do niego: Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, 52 5840110
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.winb@bydgoszcz.uw.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: 
 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. art. 22 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

 • Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami, tzn. z osobami spełniającymi wymagania formalne oraz których aplikacja wpłynie do K-P WINB w terminie do 22.03.2020 r. (decyduje data wpływu do WINB). Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Oferty otrzymane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. Dokumenty aplikacyjne kandydatów niezatrudnionych podlegać będą zniszczeniu po upływie trzech miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska w wyniku naboru. W zależności od liczby zakwalifikowanych osób kandydaci zostaną zaproszeni do udziału w części pisemnej i/lub na rozmowę kwalifikacyjną. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 52 584-01-10. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. 

metryczka


Wytworzył: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego (11 marca 2020)
Opublikował: Rafał Lempke (11 marca 2020, 11:42:51)

Ostatnia zmiana: Rafał Lempke (12 marca 2020, 10:30:00)
Zmieniono: korekt etatu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1426