Informacja o kontroli Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Brodnicy

Informacja o kontroli Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w  Brodnicy przeprowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy

Data przeprowadzenia kontroli: 22.09.2010 – 17.11.2010r.
Rodzaj kontroli – Kontrola problemowa
Zakres kontroli – Ocena działań organu na podstawie losowo wybranych spraw zakończonych wydaniem decyzji w  2008 i 2009 r. z zakresu:
-postępowań dotyczących udzielenia pozwolenia na użytkowanie – art.59 Prawa budowlanego.
-postępowań dotyczących samowoli budowlanych, prowadzonych w  oparciu o art.48, art.49b i art.50 – 51 Prawa budowlanego.
-ewidencja obiektów budowlanych , o których mowa w art.62 ust. 1 pkt. 3


Wyniki kontroli: 
              W dalszej działalności kontrolowany organ z większą starannością winien przestrzegać przepisów wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego i Prawa budowlanego a także Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej:
- art. 68 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, tj. sporządzać protokoły kontroli obowiązkowej we właściwy sposób, poprzez prawidłowe podpisanie go przez wszystkie uczestniczące w kontroli osoby,
- art. 107 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego, tj. właściwie oznaczać w sentencji decyzji o pozwoleniu na użytkowanie stronę-inwestora, podając jego pełna nazwę,
- art. 55 pkt 1 Prawa budowlanego tj. właściwie ustalać kategorię obiektu budowlanego,
- art.57 ust.1 Prawa budowlanego, tj. przyjmować wnioski o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, z oznaczeniem w nich jakie inwestor dokumenty dołączył do wniosku w dniu jego złożenia,
- art. 57 ust.1 pkt 2 Prawa budowlanego, tj. wymagać od inwestora przedłożenia oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonanego obiektu zgodnie z pozwoleniem na budowę i o właściwym zagospodarowaniu terenu,
- art. 59c ust.2 Prawa budowlanego, wymagać od inwestora uczestniczenia w kontroli obowiązkowej, a w przypadku wyznaczenia pełnomocnika, należy zwracać uwagę na jego właściwe umocowanie prawne oraz zaopatrzenie pełnomocnictwa w wymaganą opłatę skarbową,
- art. 59f  Prawa budowlanego, tj. w przypadku stwierdzenia istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego i ustaleń decyzji o pozwoleniu na budowę, bezwzględnie przeprowadzić postępowanie naprawcze i wymierzyć karę.
- zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 3 egzekwować od właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych przeprowadzenie okresowych kontroli oraz pisemnych zawiadomień osób dokonujących kontroli o przeprowadzeniu tych kontroli w wyznaczonych przepisami terminach.
- zgodnie z art. 84 ust. 2 pkt. 2 prowadzić na bieżąco rejestr wydanych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

metryczka


Wytworzył: Stefan Markowski (17 listopada 2010)
Opublikował: Kowalczyk Mariusz (4 sierpnia 2011, 14:03:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1451