Informacja o kontroli Starosty Powiatu Nakielskiego


Informacja o kontroli Starosty Powiatu Nakielskiego przeprowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy

  1. Data przeprowadzenia kontroli: 09.10.2009 – 18.11.2009r.
  2. Rodzaj kontroli – Kontrola sprawdzająca
  3. Zakres kontroli – Sprawdzenie realizacji zadań Organu Administracji Architektoniczno Budowlanej na podstawie postępowania administracyjnego wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę  w 2008 roku.

  4. Wyniki kontroli: 
W zakresie sprawdzenia i oceny 20 spraw, w których kontrolowany organ wydał decyzję, uwag nie wniesiono do 13 spraw.  
Zespół kontrolujący wniósł do 7 spraw następujące uwagi:
1. uchybienia w wydanych decyzjach o pozwoleniu na budowę i zatwierdzających projekt budowlany                                    - 5 spraw,
2. uchybienia w wydanych decyzjach o pozwoleniu na rozbiórkę
                                                                        - 2 sprawy.
Na stwierdzone uchybienia w 7 sprawach, do zasadniczych, mających wpływ na rozstrzygnięcie w sprawie, należy zaliczyć:
1. nieprawidłowo wypełnione oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane, co narusza art.33 ust.2 pkt 2 Prawa budowlanego - 2 sprawy,
2. brak w aktach sprawy decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania lub wypisu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co narusza art.33 ust.2 pkt 3 Prawa budowlanego - 1 sprawa,
3. brak w aktach sprawy zgody dotychczasowego inwestora na przeniesienie pozwolenia na budowę, co narusza art.40 ust.1 Prawa budowlanego - 1 sprawa,
4. brak w aktach sprawy opłaty skarbowej od wniesionego pełnomocnictwa, co narusza art.1 ust.1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz.1635, z późn. zm.)
- 1 sprawa,
5. niewłaściwie zastosowane przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 02.04.2004 r. w sprawie sposobów i warunków użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz.649) - 1 sprawa.
Z powyższej analizy wynika, że nieprawidłowości powtarzające się występują tylko w pkt 1, natomiast pozostałe nieprawidłowości mają charakter incydentalny, nie powtarzający się.
Uchybienia w prowadzeniu i oznakowaniu rejestrów oraz ewidencji   zostały wyeliminowane, zastosowano obowiązujące wzory oraz oznakowano je zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (Dz. U. Nr 160, poz.1074, z póżn. zm.) w sprawdzonych ewidencjach .
Zalecenia z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 26.04. – 14.06.2002 r. zostały uwzględnione w dalszej pracy kontrolowanego organu.
         W dalszej działalności kontrolowany organ z większą starannością winien przestrzegać przepisów wynikających z Prawa budowlanego i innych obowiązujących przepisów prawnych, a w szczególności:
1.      art.33 ust.2 pkt 2 Prawa budowlanego, tj. przyjmować od inwestorów tylko właściwie sporządzone oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 
2.      art.33 ust.2 pkt 3 Prawa budowlanego, tj. żądać od inwestorów przy wnoszonych wnioskach o udzielenie pozwolenia na budowę decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
3.      art.40 ust.1 Prawa budowlanego, tj. żądać od inwestorów przy wnoszonych wnioskach o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, zgody dotychczasowego inwestora na przeniesienie pozwolenia na budowę,
4.      art.1 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz.1635, z późn. zm.), tj. żądać od wnioskodawców, aby pełnomocnictwa były opatrzone stosowną, wymagana opłatą skarbową, 
5.      rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 02.04.2004 r. w sprawie sposobów i warunków użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, tj. właściwego i aktualnego zastosowania tego rozporządzenia.        

metryczka


Wytworzył: M.Kowalczyk (18 listopada 2009)
Opublikował: Kowalczyk Mariusz (4 lutego 2010, 13:30:29)

Ostatnia zmiana: Kowalczyk Mariusz (4 sierpnia 2011, 09:45:36)
Zmieniono: przywrócenie z archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1852