Informacja o kontroli Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nakle


Informacja o kontroli Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nakle przeprowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy

  1. Data przeprowadzenia kontroli: 09.10.2009 – 05.11.2009r.
  2. Rodzaj kontroli – Kontrola problemowa
  3. Zakres kontroli – Ocena działań organu na podstawie losowo wybranych spraw zakończonych wydaniem decyzji w  2008 r. z zakresu :
    -postępowań dotyczących udzielenia pozwolenia na użytkowanie – art.59 Prawa budowlanego.
    -postępowań dotyczących samowoli budowlanych, prowadzonych w oparciu o art.48, art.49b i art.50 – 51 Prawa budowlanego.
    -ewidencja obiektów budowlanych , o których mowa w art.62 ust. 1 pkt. 3

  4. Wyniki kontroli:
Dokonano sprawdzenia i oceny 21 spraw, w których kontrolowany organ wydał decyzję. Bez uwag było 7 spraw. Zespół kontrolujący wniósł uwagi do 14 spraw, tj. 66,6 % kontrolowanych spraw.
W dalszej działalności kontrolowany organ z większą starannością winien przestrzegać przepisów wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego i Prawa budowlanego a także Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej:
- rejestry i ewidencje prowadzone przez PINB  należy oznakować    zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej (Dz.U.Nr 160 poz.1074 z póź. zmianami)
- art.10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego, tj. przestrzegać wymaganych procedur, poprzez zawiadamianie stron o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, przed wydaniem decyzji,
- art.61 §1 i §4 Kodeksu postępowania administracyjnego, tj. wszczynać postępowanie w rozstrzyganych sprawach
- art.154 i art.155 Kodeksu postępowania administracyjnego, tj. zachowywać obowiązujące procedury przy zmianie decyzji administracyjnej,
- art.48 i art.49b Prawa budowlanego, tj. przyjmować właściwą podstawę prawną prawa materialnego w rozstrzyganiu spraw dotyczących ewidentnej samowoli budowlanej,
- art.57 ust.8 Prawa budowlanego, tj. po wydaniu pozwolenia na użytkowanie, bezzwłocznie zwracać inwestorom, nakazane przepisami prawa dokumenty, 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 30.08.2004 r. tj. przy rozbiórkach nieużytkowanych i niewykończonych obiektów budowlanych bezwzględnie przestrzegać procedur przewidzianych tym rozporządzeniem,
- ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej, tj. przyjmować tylko upoważnienia opatrzone opłatą skarbową.

metryczka


Wytworzył: M.Kowalczyk (5 listopada 2009)
Opublikował: Kowalczyk Mariusz (4 lutego 2010, 13:35:08)

Ostatnia zmiana: Kowalczyk Mariusz (4 sierpnia 2011, 09:46:01)
Zmieniono: przywrócenie z archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2045