Informacja o kontroli Prezydenta Miasta Bydgoszczy


Informacja o kontroli Prezydenta Miasta Bydgoszczy przeprowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy

  1. Data przeprowadzenia kontroli: 02.12.03.2009 – 16.12.2009r.
  2. Rodzaj kontroli – Kontrola doraźna
  3. Zakres kontroli – Ocena działań organu na podstawie akt sprawy i zebranego przez organ materiału dowo­dowego w sprawie udzielenia inwestorowi - xxxxxx pozwolenia na budowę budynku administracyjnego z instalacjami wewnętrznymi w Bydgoszczy, z łącznikiem między budynkami i infrastrukturą techniczną obejmującą przyłącza: wodo­ciągowe, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz kanalizację telekomunika­cyjną, przebudowę oświetlenia oraz zieleń.

  4. Wyniki kontroli: 
W oparciu o cały zebrany materiału dowodowy i jego wnikliwą analizę, ustalono, iż przedmiotowa decyzja Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr 1402/08, z dn. 03.10.2008 r. znak: WAB.II.7353-1453/08 dot. budowy budynku administracyjnego została już poddana kontroli przez organ wyższego szczebla tj. Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w postępowaniu odwoławczym. Wojewoda po rozpatrzeniu odwołania – utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy, która stała się ostateczna. 
Uwagi przedstawione w piśmie Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów z dn. 04.11.2009 r., l.dz. 137/KPORIA/09 z dn. 04.11.2009 r. dot. nie spełnienia wymogów prawa budowlanego przez zatwierdzony projekt - nie potwierdziły się.      
W związku z powyższymi ustaleniami - Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy odstąpił od wydania zaleceń pokontrolnych.

metryczka


Wytworzył: M.Kowalczyk (16 grudnia 2009)
Opublikował: Kowalczyk Mariusz (4 lutego 2010, 13:40:33)

Ostatnia zmiana: Kowalczyk Mariusz (4 sierpnia 2011, 09:45:09)
Zmieniono: przywrócenie z archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2134