Informacja o kontroli Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie

Informacja o kontroli Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w  Wąbrzeźnie przeprowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy

Data przeprowadzenia kontroli: 21.10.2009 – 17.02.2010r.
Rodzaj kontroli – Kontrola problemowa
Zakres kontroli – Ocena działań organu na podstawie losowo wybranych spraw zakończonych wydaniem decyzji w  2008 r. z zakresu :.
-postępowań dotyczących udzielenia pozwolenia na użytkowanie – art.59 Prawa budowlanego.
-postępowań dotyczących samowoli budowlanych, prowadzonych w  oparciu o art.48, art.49b i art.50 – 51 Prawa budowlanego.
-ewidencja obiektów budowlanych , o których mowa w art.62 ust. 1 pkt. 3


Wyniki kontroli: 
              W dalszej działalności kontrolowany organ z większą starannością winien przestrzegać przepisów wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego i Prawa budowlanego a także Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej:
 -  na bieżąco prowadzić wszelkie rejestry i ewidencje oraz oznakować          je zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej (Dz.U.Nr 160 poz.1074 z póź. zmianami)
-         art.10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego, tj. przestrzegać wymaganych procedur, poprzez zawiadamianie stron o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, przed wydaniem decyzji,
-         art.35 Kodeksu postępowania administracyjnego, tj. załatwiać sprawy w ustawowych terminach i bez zbędnej zwłoki,
-         art.107 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego, tj. właściwie oznaczać organ, podając jego pełna nazwę,
-         art.48 ust.1 Prawa budowlanego i art.37 ust.1 Prawa budowlanego z 1974 r, tj. przyjmować właściwą podstawę prawną prawa materialnego w rozstrzyganiu spraw dotyczących samowoli budowlanej,
-         art.57 ust.1 Prawa budowlanego, tj. przyjmować wnioski o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, z oznaczeniem w nich jakie inwestor dokumenty dołączył do wniosku w dniu jego złożenia,
-         art.57 ust.1 pkt 2a Prawa budowlanego, tj. przyjmować tylko oświadczenie kierownika budowy zgodne ze stanem faktycznym,
-         art.59 ust.4 Prawa budowlanego, tj. nie udzielać pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych bez wykonania, ujętych w zatwierdzonym projekcie budowlanym, obiektów lub urządzeń towarzyszących, służących ochronie środowiska,
-         art.59a ust.2 Prawa budowlanego, tj. właściwie traktować i kwalifikować stwierdzone podczas kontroli obowiązkowej nieprawidłowości i zmiany w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego.

metryczka


Wytworzył: Z. Sulik (17 lutego 2010)
Opublikował: Kowalczyk Mariusz (16 listopada 2010, 08:10:22)

Ostatnia zmiana: Kowalczyk Mariusz (4 sierpnia 2011, 09:43:20)
Zmieniono: przywrócenie z archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1872