Informacja o kontroli Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego


Informacja o kontroli Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego przeprowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy

  1. Data przeprowadzenia kontroli: 05.03.2010 – 30.04.2010r.
  2. Rodzaj kontroli – Kontrola sprawdzająca
  3. Zakres kontroli – Sprawdzenie realizacji zadań Organu Administracji Architektoniczno Budowlanej na podstawie postępowania administracyjnego wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę, zajęciem stanowiska w wyniku zgłoszenia zamiaru zmiany sposobu użytkowania i zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę w 2009roku.

  4. Wyniki kontroli:
W dalszej działalności kontrolowany organ z większą starannością winien przestrzegać obowiązujących przepisów, takich jak: 
-  art.12 ust.2 Prawa budowlanego, przy wydawaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, wymagać aby projektanci legitymowali stosownymi uprawnieniami budowlanymi, także w stosunku do projektów branżowych,
-  art.30.ust.2 Prawa budowlanego, przy przyjmowaniu zgłoszeń na roboty nie wymagające pozwolenia na budowę żądać od inwestorów kompletnego zgłoszenia, w tym precyzyjnego określenia zakresu robót budowlanych (określającego m.in. podstawowe wymiary obiektu jak i położenie obiektu w stosunku do granicy działki,
-  art.34 ust.1 pkt 3 Prawa budowlanego, przy wydawaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, wymagać przedłożenia przez inwestora projektów branżowych (adaptacji projektów branżowych),
-  art.34 ust.3 pkt 3a Prawa budowlanego, przy wydawaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, wymagać przedłożenia przez inwestorów oświadczeń właściwych jednostek o zapewnieniu i warunkach przyłączy do właściwych sieci,
-  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - §5, przyjmować do zatwierdzenia tylko projekty budowlane z numeracją stron,       
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.11.2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę - wymagać od inwestorów zaznaczeniu we wniosku o pozwolenie na budowę jakie dokumenty zostały przez nich załączone do wniosku (celem jednoznacznego określenia kompletności wniosku).

metryczka


Wytworzył: Z. Sulik (30 kwietnia 2010)
Opublikował: Kowalczyk Mariusz (16 listopada 2010, 08:19:37)

Ostatnia zmiana: Kowalczyk Mariusz (4 sierpnia 2011, 09:44:00)
Zmieniono: przywrócenie z archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1712