Informacja o kontroli Starosty Brodnickiego

Informacja o kontroli Starosty Brodnickiego przeprowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy

  1. Data przeprowadzenia kontroli: 15.02.2010 – 11.05.2010r.
  2. Rodzaj kontroli – Kontrola doraźna
  3. Zakres kontroli – Ocena działań organu pod względem przestrzegania przepisów Prawa budowlanego i Kodeksu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania przez Pana xxx z upoważnienia Starosty Brodnickiego – jako p.o. Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Brodnicy - decyzji z dnia 25.05.2007 r., znak: WB.7351-8-065/07 - o pozwoleniu na budowę.

  4. Wyniki kontroli:
Kontrolowany organ administracji architektoniczno-budowlanej, tj. Starosta Brodnicki, z nienależytą starannością sprawdził przedłożone mu dokumenty wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę – „Kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego ... , Etap I – budynki mieszkalne wielorodzinne” i w następstwie czego wydał swoją decyzję z dnia  25.05.2007 r. z nieprawidłowościami.
            Nadto organ kontrolny stwierdza, że zachodzą okoliczności uzasadniające podjęcie dalszych działań, przez właściwy organ administracji, w przedmiocie stwierdzenia nieważności ww. decyzji Starosty Brodnickiego z dnia 25.05.2007r., znak: WB.7351-8-065/07, na podstawie art.156 §1 pkt 2 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), jako decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa.
W związku z powyższym, w tym przedmiocie, sprawa zostanie przekazana do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej II instancji, tj. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
Natomiast Starosta Brodnicki, jako organ administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji, winien w dalszej swej działalności z większą starannością przestrzegać przepisy ustawy Prawo budowlane oraz inne obowiązujące przepisy pomocnicze, a w szczególności przepisy zawarte w:
-  art.33 ust.2 pkt 2 Prawa budowlanego, dot. przyjmowania przez organ właściwie wypełnionych oświadczeń o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
-   art.34 Prawa budowlanego, dot. formy i zakresu projektu budowlanego, w tym m.in. ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych,
-   art.35 Prawa budowlanego, dot. sprawdzenia przez organ kompletności projektu budowlanego, w tym m.in. jego sprawdzenia przez osoby kompetentne, zgodnie z art.20 ust.2,
-  art.36 Prawa budowlanego, dot. określenia w decyzji  o pozwoleniu na budowę wymagań szczegółowych w sprawie prowadzenia robót budowlanych, w tym m.in. potrzeby ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art.19 Prawa budowlanego, 
-  §1, §2, §3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę, tzn. przyjmowania wniosków i oświadczeń na właściwych drukach, oraz wydawania decyzji administracyjnych wg ustalonych przepisami wzorów.
Przy czym, w związku z nieprawidłowościami wynikającymi z przeprowadzonej kontroli, organ kontrolny wystąpi też do Starosty Brodnickiego w zaleceniami  pokontrolnymi.

metryczka


Wytworzył: Z. Sulik (11 maja 2010)
Opublikował: Kowalczyk Mariusz (16 listopada 2010, 08:26:00)

Ostatnia zmiana: Kowalczyk Mariusz (4 sierpnia 2011, 09:40:08)
Zmieniono: przywrócenie z archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2063