Plan kontroli na 2013 r.


PLAN PRACY
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO
NA 2013 rok.
 
RAMOWY ZAKRES PLANU PRACY
 
I.    Zamierzenia Główne.
 
1.   Kontrole działania organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz organów nadzoru budowlanego w powiatach;
2.   Kontrole przestrzegania i stosowanie przepisów prawa budowlanego;
3.   Kontrole wyrobów budowlanych;
4.   Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
5.   Współdziałanie z organami kontroli państwowej w zakresie Prawa budowlanego.
 
II. Zamierzenia uzupełniające.
 
1.   Organizowanie narad szkoleniowych w zakresie inspekcji terenowej dla inspektorów WINB i PINB, oraz kontroli problemowej dla inspektorów WINB.
 
III. Zamierzenia doraźne, interwencyjne.
 
1.   Badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych;
2.   Rozpatrywanie skarg i wniosków w zakresie Prawa budowlanego.
3.   Badanie stanu obiektów budowlanych po katastrofach żywiołowych.
 
 
 
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMIERZEŃ
 
1.   Kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej, nadzoru budowlanego w powiatach.
1.1.   Badanie prawidłowości postępowania administracyjnego przed organami administracji architektoniczno-budowlanej oraz wydawanych w  jego toku decyzji i postanowień;
1.2.   Sprawdzanie wykonywanych obowiązków wynikających z decyzji i postanowień wydanych na podstawie odpowiednich przepisów Prawa budowlanego.
2.   Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego obejmującego między innymi:
2.1.   Kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę;
2.2.   Kontrolę obowiązkową przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
2.3.   Kontrolę utrzymania obiektów budowlanych;
2.4.   Sprawdzanie posiadania właściwych uprawnień przez osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie;
2.5.   Sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych;
2.6.   Sprawowanie nadzoru nad rynkiem wyrobów budowlanych;
2.7.   Sprawdzanie poddawania przez właściciela i zarządcę wykonania okresowych kontroli obiektów budowlanych zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego i posiadanie dokumentacji obiektów, zwłaszcza obiektów wielkopowierzchniowych.
3.   Prowadzenie postępowań administracyjnych.
           
3.1.   Prowadzenie postępowań administracyjnych przypisanych do właściwości Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w tym z zakresu wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu niezgodnie z wymaganiami;
3.2.   Występowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.
 
4.   Współdziałanie organów nadzoru budowlanego z organami kontroli państwowej obejmuje w szczególności.
4.1.   Uzgadnianie w miarę potrzeb planów kontroli i prowadzenia wspólnych działań kontrolnych;
4.2.   Przekazywanie i wymiana informacji o wynikach kontroli.
4.3.   Zasady stosowania art.36a oraz art. 50 i 51 Prawa budowlanego.
 
5. Organizowanie narad szkoleniowych obejmujących prowadzenie postępowania administracyjnego przez WINB, PINB oraz z zakresu inspekcji terenowej dla inspektorów WINB, PINB.
5.1   Udzielanie instruktażu n/t kontroli: budów, obiektów budowlanych będących w użytkowaniu,
5.2   Stosowanie jednolitych protokołów kontroli;
5.3   Instruowanie pracowników organów nadzoru budowlanego o nakładaniu grzywien w drodze mandatu karnego;
5.4   Omówienie aktualnego stanu prawnego z zakresu prawa budowlanego oraz wyrobów budowlanych;
5.5   Wyjaśnianie wątpliwości interpretacyjnych Prawa budowlanego i przepisów okolicznych oraz postępowania administracyjnego wynikającego z Kodeksu postępowania administracyjnego.
 
6. Badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych.
6.1.   Ustalanie przyczyn i okoliczności katastrof i zakresu czynności niezbędnych do likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia;
6.2.   Ewidencja katastrof budowlanych.

Terminy realizacji zamierzeń w 2013r (476kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy (16 stycznia 2013)
Opublikował: Kowalczyk Mariusz (28 lutego 2013, 08:29:35)

Ostatnia zmiana: Kowalczyk Mariusz (28 lutego 2013, 11:30:15)
Zmieniono: aktualziacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2096