Plan kontroli na 2017 r.

PLAN PRACY 
KUJAWSKO-POMORSKIEGO 
WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO 
NA 2017 rok. 
  
RAMOWY ZAKRES PLANU PRACY 
  
I.    Zamierzenia Główne. 
  
1.   Kontrole działania organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz organów nadzoru budowlanego w powiatach; 
2.   Kontrole przestrzegania i stosowanie przepisów prawa budowlanego; 
3.   Kontrole wyrobów budowlanych; 
4.   Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego; 
5.   Współdziałanie z organami kontroli państwowej w zakresie Prawa budowlanego. 
  
II. Zamierzenia uzupełniające. 
  
1.   Organizowanie narad szkoleniowych w zakresie inspekcji terenowej dla inspektorów WINB i PINB, oraz kontroli problemowej dla inspektorów WINB. 
  
III. Zamierzenia doraźne, interwencyjne. 
  
1.   Badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych; 
2.   Kontrole obowiązkowe i wydawanie pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych, dla których pozwolenie na budowę wydał Wojewoda Kujawsko-Pomorski
2.   Rozpatrywanie skarg i wniosków w zakresie Prawa budowlanego. 
3.   Badanie stanu obiektów budowlanych po katastrofach żywiołowych. 
  
  
  
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMIERZEŃ 
  
1.   Kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej, nadzoru budowlanego w powiatach. 

1.1.   Badanie prawidłowości postępowania administracyjnego przed organami administracji architektoniczno-budowlanej oraz wydawanych w  jego toku decyzji i postanowień; 1.2.   Sprawdzanie wykonywanych obowiązków wynikających z decyzji i postanowień wydanych na podstawie odpowiednich przepisów Prawa budowlanego. 

2.   Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego obejmującego między innymi: 

2.1.   Kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę; 
2.2.   Kontrolę obowiązkową przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, 
2.3.   Kontrolę utrzymania obiektów budowlanych; 
2.4.   Sprawdzanie posiadania właściwych uprawnień przez osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie; 
2.5.   Sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych; 
2.6.   Sprawowanie nadzoru nad rynkiem wyrobów budowlanych; 
2.7.   Sprawdzanie poddawania przez właściciela i zarządcę wykonania okresowych kontroli obiektów budowlanych zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego i posiadanie dokumentacji obiektów, zwłaszcza obiektów wielkopowierzchniowych. 

3.   Prowadzenie postępowań administracyjnych. 
            
3.1.   Prowadzenie postępowań administracyjnych przypisanych do właściwości Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w tym z zakresu wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu niezgodnie z wymaganiami; 
3.2.   Występowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. 
  
4.   Współdziałanie organów nadzoru budowlanego z organami kontroli państwowej obejmuje w szczególności. 

4.1.   Uzgadnianie w miarę potrzeb planów kontroli i prowadzenia wspólnych działań kontrolnych; 
4.2.   Przekazywanie i wymiana informacji o wynikach kontroli. 
4.3.   Zasady stosowania art.36a oraz art. 50 i 51 Prawa budowlanego. 
  
5. Organizowanie narad szkoleniowych obejmujących prowadzenie postępowania administracyjnego przez WINB, PINB oraz z zakresu inspekcji terenowej dla inspektorów WINB, PINB. 

5.1   Udzielanie instruktażu n/t kontroli: budów, obiektów budowlanych będących w użytkowaniu, 
5.2   Stosowanie jednolitych protokołów kontroli; 
5.3   Instruowanie pracowników organów nadzoru budowlanego o nakładaniu grzywien w drodze mandatu karnego; 
5.4   Omówienie aktualnego stanu prawnego z zakresu prawa budowlanego oraz wyrobów budowlanych; 
5.5   Wyjaśnianie wątpliwości interpretacyjnych Prawa budowlanego i przepisów okolicznych oraz postępowania administracyjnego wynikającego z Kodeksu postępowania administracyjnego. 
 
6. Badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych. 

6.1.   Ustalanie przyczyn i okoliczności katastrof i zakresu czynności niezbędnych do likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia;
6.2.   Ewidencja katastrof budowlanych.

Plan kontroli na 2017 (616kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego (10 stycznia 2017)
Opublikował: Rafał Lempke (10 stycznia 2017, 08:47:54)

Ostatnia zmiana: Rafał Lempke (7 lutego 2017, 13:17:38)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1418