Plan kontroli na rok 2021

PLAN PRACY 
KUJAWSKO-POMORSKIEGO 
WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA 
NADZORU BUDOWLANEGO 
NA 2021 rok.   

RAMOWY ZAKRES PLANU PRACY   

I.    Zamierzenia Główne. 
 1. Kontrole działania organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz organów nadzoru budowlanego w powiatach; 
 2. Kontrole przestrzegania i stosowanie przepisów prawa budowlanego; 
 3. Kontrole wyrobów budowlanych; 
 4. Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego; 
 5. Prowadzenie postępowań skargowych w zakresie właściwości Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego;
 6. Współdziałanie z organami kontroli państwowej w zakresie Prawa budowlanego.   

II. Zamierzenia uzupełniające. 
 1. Organizowanie narad szkoleniowych w zakresie inspekcji terenowej dla inspektorów WINB i PINB, oraz kontroli prowadzonych w trybie zwykłym lub uproszczonym, w tym sprawdzających, dla inspektorów WINB.   

III. Zamierzenia doraźne, interwencyjne.   
 1. Badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych; Rozpatrywanie skarg i wniosków w zakresie Prawa budowlanego. 
 2. Badanie stanu obiektów budowlanych po katastrofach żywiołowych.       

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMIERZEŃ 
  
1.   Kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej, nadzoru budowlanego w powiatach. 
 1. Badanie prawidłowości postępowania administracyjnego przed organami administracji architektoniczno-budowlanej oraz wydawanych w  jego toku decyzji i postanowień; 
 2. Sprawdzanie wykonywanych obowiązków wynikających z decyzji i postanowień wydanych na podstawie odpowiednich przepisów Prawa budowlanego. 

2.   Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego obejmującego między innymi: 
 1. Kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę; 
 2. Kontrolę obowiązkową przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, 
 3. Kontrolę utrzymania obiektów budowlanych; 
 4. Sprawdzanie posiadania właściwych uprawnień przez osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie; 
 5. Sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych; 
 6. Sprawowanie nadzoru nad rynkiem wyrobów budowlanych;
 7. Sprawdzanie poddawania przez właściciela i zarządcę wykonania okresowych kontroli obiektów budowlanych zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego i posiadanie dokumentacji obiektów, zwłaszcza obiektów wielkopowierzchniowych,
 8. Kontrole podmiotów gospodarczych w zakresie związanej z paliwami ciekłymi, wynikającymi z ustawy Prawo energetyczne 

3.   Prowadzenie postępowań administracyjnych.            
 1. Prowadzenie postępowań administracyjnych przypisanych do właściwości Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w tym z zakresu wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu niezgodnie z wymaganiami; 
 2. Występowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.   

4.   Współdziałanie organów nadzoru budowlanego z organami kontroli państwowej obejmuje w szczególności. 
 1. Uzgadnianie w miarę potrzeb planów kontroli i prowadzenia wspólnych działań kontrolnych;
 2. Przekazywanie i wymiana informacji o wynikach kontroli.  

5. Organizowanie narad szkoleniowych obejmujących prowadzenie postępowania administracyjnego przez WINB, PINB oraz z zakresu inspekcji terenowej dla inspektorów WINB, PINB. 
 1. Udzielanie instruktażu n/t kontroli: budów, obiektów budowlanych będących w użytkowaniu,
 2. Stosowanie jednolitych protokołów kontroli; 
 3. Instruowanie pracowników organów nadzoru budowlanego o nakładaniu grzywien w drodze mandatu karnego;
 4. Omówienie aktualnego stanu prawnego z zakresu prawa budowlanego oraz wyrobów budowlanych; 
 5. Wyjaśnianie wątpliwości interpretacyjnych Prawa budowlanego i przepisów okolicznych oraz postępowania administracyjnego wynikającego z Kodeksu postępowania administracyjnego,
 6. Prowadzenie narad informacyjnych w związku z planowanym wprowadzenie do stosowania Kodeksu urbanistyczno-budowlanego.   

6. Badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych. 
 1. Ustalanie przyczyn i okoliczności katastrof i zakresu czynności niezbędnych do likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia;
 2. Ewidencja katastrof budowlanych.

metryczka


Wytworzył: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego (18 grudnia 2020)
Opublikował: Rafał Lempke (18 grudnia 2020, 13:02:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 795